Opis zakładu ZZR

          Zgodnie z art 250 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska informujemy. że do WIOŚ i PSP, Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej ZALGAZ GOSTOMSCY J.G.E. SP.JAWNA zostało zgłoszone jako zakład ZZR (Zakład Zwiększonego Ryzyka) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

oraz

zgodnie z art 261 a ust. 1 pkt 2 ww. instytucjom, został przedłożony Program Zapobiegania Poważnym Awariom opracowany w styczniu 2017 roku a także aktualizacja zgłoszenia Zakładu Zwiększonego Ryzyka z dnia 24.06.2016r.

 

AKTUALIZACJA z dnia 05.04.2018r. zgłoszenia zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej z dnia 24.06.2016 roku zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska  Art.250 z dnia 27.04.2001 roku z późniejszymi zmianami.

1.  Oznaczenie prowadzącego zakład.

          Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej ZALGAZ GOSTOMSCY J.G.E. SP.JAWNA - kierujący zakładem: Pan Stanisław Gostomski- prokurent firmy zam. ul.   Czerwonych Kosynierów 14,  09-410 Płock

Telefony do kontaktu 797352766,  601498316, 501343483, 024 3862789.

2.  Adres zakładu

          Bronowo Zalesie 65a, gmina Stara Biała 09-411 Biała k/Płocka tel.(024) 2611739, (024) 2611739, fax (024) 2677501 oraz mail zalgaz@plo.pl

strona internetowa: www.zalgaz.com.pl

3.  Informacje o tytule prawnym

          w/g KRS o numerze 0000014416 w załączniku.

4.  Położenie zakładu.

          Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej „ ZALGAZ „ w Bronowie Zalesiu  zlokalizowane jest po wschodniej stronie drogi Płock – Sierpc , kierunek Lelice - Zągoty. Wokół zakładu znajdują się tereny rolne uprawne oraz zabudowania gospodarskie indywidualne.

          Na teren Przedsiębiorstwa prowadzą dwie bramy wjazdowe, o szerokości około 8 metrów każda , zapewniające wjazd i wyjazd z i na drogę Płock - Sierpc.

System dróg wewnętrznych pozwala na bezkolizyjne poruszanie się  pojazdów - drogi są utwardzone.

Poniżej przedstawiono lokalizację zakładu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Charakter prowadzonej działalności,  rodzaj instalacji i substancji niebezpiecznych.

Przedsiębiorstwo zajmuje się:

 • rozładunkiem cystern samochodowych z węglowodorami C3, C4 do zbiorników magazynowych – V = 200 m3 i  V = 54 m3 ,
 • załadunkiem węglowodorów C3, C4 ze zbiorników magazynowych, bezpośrednio do cystern samochodowych,
 • rozlewem węglowodorów C3, C4 do butli 2 kg, 3 kg, 5 kg,  11 kg i 33 kg,
 • dystrybucją węglowodorów C3, C4 w butlach do odbiorców indywidualnych i hurtowych,
 • dystrybucją węglowodorów C3, C4 cysternami samochodowymi do zbiorników klientów do napełniania pojazdów mechanicznych,
 • dystrybucją węglowodorów C3, C4 cysternami samochodowymi do zbiorników przydomowych do celów socjalnych i przemysłowych.

Substancją niebezpieczną występującą na terenie zakładu i stwarzającą zagrożenie poważną awarią jest mieszanina gazu  propan-butan – LPG oraz propan.

Na terenie zakładu znajduje się:

 • Zbiornik nadziemny  gazu o maksymalnej pojemności 54 m3 ok.26 ton
 • Zbiornik podziemny gazu o maksymalnej pojemności 200 m3 ok. 95 ton
 • Hala produkcyjna z rampą około 200 szt. butli 11 kg (po napełnieniu 2,2 tony)
 • Cysterna samochodowa z propanem w ilości około 20 ton.

Lp.

Nazwa

Zagrożenia

Ilość max.

na dzień 05.04.2018r.

 [Mg]

Uwagi

 

1

LPG lub gaz płynny lub Mieszanina B lub Węglowodory C3-C4 lub

propan-butan

H 220

H 280

 ≈ 160

Zgodnie z pozycją 18 Tabeli nr 2 ww. Rozporządzenia, zakład zaliczony został do ZZR – ilość progowa zaliczenia pow. 50 Mg,

Dla ZDR ilość progowa pow. 200 Mg.

2

Propan

H 220

H 280

≈ 20

3

ON

H 226

H 304

H 315

H 332

H 351

H 373

H 411

5

Ilość nie ma wpływu na zaliczenie zakładu do ZDR, ZZR

Olej służy do tankowania pojazdów zakładowych.

    

Systemy zabezpieczeń:

L.p.

Lokalizacja

Rodzaj

zabezpieczenia

Funkcja bezpieczeństwa

1.

Hala napełnialni   i rampa załadunkowa

Instalacja zraszaczowa ppoż.

Obniżenie temperatury butli  w razie pożaru

2.

Zbiorniki

Zawory bezpieczeństwa

Zapobieganie rozszczelnieniom w skutek  wzrostu ciśnienia

3.

Zbiorniki

Sprawdzanie stanu technicznego zbiorników i osprzętu przez UDT

Sprawdzanie wytrzymałości na  rozszczelnienie w skutek  wzrostu ciśnienia

4.

Zbiorniki

Podwójne  zawory odcinające na odwodnieniu

Zapobieganie wypływom

5.

Hala napełnialni

Monitoring stężenia wybuchowego gazu w powietrzu MDG-4 z 2 głowicami GEX-1

Sygnalizacja obecności propanu – butanu w powietrzu w stężeniu powyżej 20% DGW – pierwszy próg alarmowy połączony z sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz 40% DGW – drugi próg alarmowy odcinający dopływ gazu oraz załączający wentylację awaryjną.

6.

Teren RGP

Uziemienie oraz instalacja odgromowa poddawana wymaganym badaniom okresowym.

Eliminacja źródeł zapłonu

7.

Miejsca występowania stref Ex

Instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym - Ex

Eliminacja źródeł zapłonu

8.

Teren RGP

Instalacja ppoż. – z 1 hydrantem DN 80 przy bramie wjazdowej

Ograniczenie efektu domino

9.

Teren RGP

System znakowania zaworów i rurociągów

Zapobieganie zmianie kierunku  przepływu w sposób niezamierzony

10.

Teren RGP

Podręczny sprzęt gaśniczy: GP6 – 9 szt., GP12 -2 szt., AS30 – 2 szt., GS5 – 3 szt.,   AP25 – 2 szt. Samoczynne Urządzenie Gaśnicze SUG – 2 szt.

Eliminacja źródeł zagrożenia we wstępnej fazie rozwoju

11.

Stanowisko napełniania cystern

Okresowe próby ciśnieniowe  węży elastycznych,  nadzór TDT dla stanowiska NO

Zapobieganie wypływom

12.

Teren RGP

Zawory hydrostatyczne instalacji rurociągowej gazu

Zapobieganie uszkodzeniu rurociągów fazy ciekłej na skutek wzrostu ciśnienia

13.

Stanowisko napełniania cystern

Wyłącznik awaryjny pomp załadunkowych

Zapobieganie wypływom.

14.

Stanowisko napełniania cystern

Masowy licznik przepływu

Wskazanie poziomu napełnienia cystern samochodowych – zapobieganie przepełnieniom

15.

Stanowisko napełniania cystern

Miejscowy pomiar ciśnienia: zbiorniki, pompy, sprężarki, stanowiska rozładunku N0

Zapobieganie uszkodzeniom urządzeń i instalacji na skutek wzrostu ciśnienia

16.

Teren RGP

Zawory zwrotne instalacji rurociągowej

Zapobieganie nagłym wypływom

17.

Zbiorniki magazynowe

Zawory zwrotne i nadmiernego wypływu

Zapobieganie nagłym wypływom

18.

Stanowisko napełniania cystern

Zawory zwrotne lub nadmiernego wypływu autocystern

Zapobieganie nagłym wypływom

19.

Teren RGP

Narzędzia nieiskrzące

Eliminacja źródeł zapłonu

20.

Autocysterna

Zawory bezpieczeństwa cystern samochodowych.

Zapobieganie rozszczelnieniom w skutek  wzrostu ciśnienia

21.

Teren RGP

Eksplozymetr przenośny

Eliminacja źródeł zapłonu

22.

Teren RGP

Działko wodno-pianowe      DWP-8/16/24 stacjonarne w części wschodniej  obiektu, 2 kurtyny wodne

Ograniczenie rozprzestrzeniania się chmury LPG oraz efektu domino

23.

Teren RGP

Wiatrowskaz

Wskazanie kierunku ewentualnego rozprzestrzeniania się chmury LPG i prowadzenia działań gaśniczych

6.  Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – MSDS 

Propan-butan – Mieszanina B – LPG – Gaz płynny - Węglowodory C3-C4.

          FRAKCJA PROPANO-BUTANOWA karta charakterystyki -> w załączniku.

Propan.

          PROPAN karta charakterystyki -> w załączniku.

Olej Napędowy

 

7.  Obowiązki pracowników na wypadek awarii.

          Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie rozlewni gazu płynnego w Przedsiębiorstwie Gazyfikacji Bezprzewodowej obowiązują wszystkich pracowników stosownie do ich zakresu kompetencji i odpowiedzialności, których podstawą jest struktura organizacyjna.

          Do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz stworzenia właściwie zorganizowanego i skutecznie działającego systemu ratownictwa w przypadku powstania zagrożenia, zobowiązany jest Prokurent oraz wszyscy pracownicy, którzy mają swoje miejsce pracy w tym obiekcie.

          Kierowanie akcją ratowniczą spoczywa na Prokurencie lub na osobie, której powierzone zostały takie zadania. W przypadku nieobecności w/w osób kierowanie akcją ratowniczą przejmuje osoba sprawująca najwyższą funkcję.

Prokurent

 • Ogłasza alarm o awarii.
 • Zarządza ewakuację osób narażonych.
 • Informuje o awarii Straż Pożarną 998,112,
 • Sprawdza czy są osoby poszkodowane lub zaginione.
 • Ustala miejsca osób uwięzionych bądź odciętych w wyniku awarii.
 • Kieruje i koordynuje akcją ratunkową do czasu przybycia Straży Pożarnej       
 • Udziela kierującemu działaniami ratowniczymi wszelkiej pomocy oraz niezbędnych informacji. Przedkłada Program Zapobiegania Poważnym Awariom oraz Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Włącza się do pracy Sztabu Akcji.
 • Zapewnia logistyczne wsparcie akcji w razie potrzeby.
 • Przejmuje teren po awarii i zarządza usuwanie jej skutków.

Brygadzista rozlewni gazu płynnego

 • Powiadamia Prokurenta o awarii.
 • Ogłasza alarm o awarii w przypadku nieobecności Prokurenta
 • Ewakuuje osoby ze strefy zagrożenia.
 • Wydaje i zapewnia stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej.
 • Informuje Prokurenta o rozmiarach i skutkach awarii,
 • Określa sposoby likwidacji przyczyn i skutków awarii
 • Stosuje się do wskazań i zaleceń zawartych w Programie Zapobiegania  Poważnym Awariom,
 • Przystępuje do likwidacji skutków awarii.

Koordynator  ds. zarządzania bezpieczeństwem i ppoż.

 • Stawia się na miejsce awarii.
 • Uczestniczy w pracach SZTABU AKCJI w charakterze doradcy.
 • Zbiera informacje i przystępuje do opracowywania raportu o poważnej awarii - wypadku.

Aparatowy procesów

 • Podporządkowują się kierownikowi akcji ratowniczej.
 • Udzielają osobom poszkodowanym pomocy.
 • Podporządkowują się pleceniom przełożonych (Prokurent/Brygadzista)

Ochrona obiektu - dozór

 • Powiadamia o awarii Prokurenta / Brygadzistę.
 • Otwiera bramę główną.
 • Kontroluje i ewidencjonuje ruch pojazdów i osób.

Wykaz telefonów alarmowych.

Rodzaj służby

Telefon Alarmowy

Telefon Miejski

Telefon Komórkowy

Policja

997,112

24 262 79 51

 

Straż Pożarna

998,112

24 366 78 00

 

Pogotowie Ratunkowe

999, 112

 

 

Pogotowie Gazowe

992

24 262 24 38

 

Pogotowie PEC

993

24 366 52 52

 

Pogotowie Energetyczne

991

24 365 10 10

 

PROKURENT

 

24 266 85 41

 

PROKURENT

 

24 266 90 82

601498316

UG Stara Biała

 

24 366 87 10

 

WIOŚ w Płocku

 

24 264 51 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Ponieważ strefy zagrożeń ciągłych nie obejmują zabudowań sąsiednich nie ma konieczności alarmowania i informowania osób w nich się znajdujących o występujących na terenie zakładu awariach.

 

Załączniki:

 

 

1 x Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej MSDS(propan-butan).

1 x Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej MSDS(propan).

1 x Aktualny wyciąg z KRS.

1 x System Zarzdzania Bezpieczestwem.

Published on