Polityka prywatności

          W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. , w sprawie ochrony osób danych fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(dalej:Rozporządzenie) informujemy ,iż od dnia 25.05.2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez firmę P.G.B. ZALGAZ Sp.Jawna danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma P.G.B. ZALGAZ Sp.Jawna z siedzibą w Bronowo Zalesie 65a 09-411 Biała k/Płocka tel.kont. 24 2688413 adres e mail: zalgaz@plo.pl

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail zalgaz@plo.pl ,pod nr tel.024 2688413 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany wyżej.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez firmę ZALGAZ ,gdy pozostaje Pani/Pan naszym klientem (podstawa prawna art.1 lit f )Rozporządzenia) oraz po ustaniu umowy , o ile wyraził (a) Pan/Pani na to zgodę (podstawa prawna art.6 ust, 1.lit. A )Rozporządzenia ).

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

          a) naszym partnerom biznesowym ,czyli firmom , z którymi współpracujemy,

          b) naszym podwykonawcom, w tym firmom księgowym,informatycznym, ochroniarskim oraz           prawniczym ,firmom doradztwa podatkowego , firmom hostingowym , firmom zarządczym,           doradczym i konsultingowych.

          c) instytucjom określonym przepisami prawa takim jak Urząd Skarbowy

          d) bankom.

5. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z umowy ,czyli przez okres 10 lat . W uzasadnionych wypadkach Państwa dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

          a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

          b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

          c) usunięcia ,ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ,

          d) przenoszenia danych.

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy .Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkowało koniecznością rozwiązania lub nie zawarcia umowy .

9. Informujemy , że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i państwa dane nie są profilowane.

 

1x Poltyka prywatności

Published on